Miras paylaşımı, genellikle aile bireyleri arasında sıklıkla anlaşmazlıkların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle gayrimenkul paylaşımlarında yaşanan tartışmalar, hukuksal boyutları da zorlamaktadır.

Peki miras kalan gayrimenkul nasıl satılır? Miras yoluyla kalan evin satışında, hangi işlemler gerçekleştirilmelidir? Mirasçılar arasında herhangi bir anlaşma olmazsa, ne yapılmalıdır?

Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Gayrimenkul Nasıl Paylaştırılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre; bir kişinin ölümü üzerine yakınların mal varlığı ve üzerindeki hakları konusunda, mirasçıların beraber hareket etmelerini öngörülmüştür. Eğer mirasçı yoksa, kalan miras kardeşler arasında eşit şekilde bölüşülmektedir.

Mirası bırakan kişi vasiyet etmişse, mirasçı kardeşleri payları saklıysa, vasiyet geçerlidir ve kalan miras yine kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılır. Vasiyet, kardeşlerin saklı paylarını da kapsıyorsa, kardeşlerin saklı paylarının oranları belirlenir ve buna göre tenkis davası açılabilir.

Kardeşler arasında bir şekilde anlaşma sağlanamıyorsa, konutun satışına gidilir. Konutun satışa çıkması için, kardeşlerin tamamının onayının olması gerekir. Hissedarlardan birinin ya da birkaçının 65 yaş ve üzeri olması durumunda ise, akli denge durumuna bakarak, rapor alınması şarttır.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Miras gayrimenkulün satışı için ilk olarak miras intikali yapılmalıdır. Yani miras kalan taşınmaz ve borçların varislere geçme işlemi, miras intikali olarak adlandırılır. Bunun için Sulh Hukuk Mahkemesi ya da noterden veraset belgesi alınır.

Belgenin alınmasıyla birlikte, vekalet verilen kişi, varislerin tamamı ya da varislerden bir kişi, tapu müdürlüğüne başvurarak, belgeleri ilgili makama sunmalıdır.

Satış için gerekli belgeler;

  • Varis ya da temsilcinin kimlik belgesi
  • Veraset belgesi
  • 1 adet vesikalık resim
  • Taşınmazın tapu senedi ve DASK belgesi (zorunlu deprem sigortası)
  • Varisler başkası tarafından temsil ediliyorsa vekalet belgesi

Miras intikalinin ardından, mirasçılar arasında da fikir birliği varsa, miras kalan gayrimenkulün satışına geçilebilir. Satış sırasında, tüm varislerin kimlik belgelerini ve veraset belgesini sunmaları gereklidir.

Miras Ev için Tapu Harcı Ödenir mi?

Miras kalan ev için tapu harcı ödenmemektedir. Bu yüzden miras kalan evin, mirasçılar tarafından üzerine geçirilmesi için, Tapu Sicil Müdürlüğü döner sermaye işletmesine 128 TL ödenmesi gereklidir. Bunun dışında Vergi Dairesi için ise, veraset ve intikal vergisi ödenmelidir.

Miras Evin Satışından Gelen Gelir Nasıl Paylaşılır?

Miras evin satışından oluşan bedel, mirasçılara mirasçılık belgesi içinde yer alan oran doğrultusunda paylaştırılmaktadır. Yani 300bin liralık bir ev satışa çıkmışsa, payı ½ olan mirasçı 150bin TL almaktadır.

Miras Kalan Evin Devir İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Miras kalan evin devir işlemleri için, mirasçılardan birinin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gereklidir. Müracaat sırasında; kimlik belgesinin aslı, 1 adet resim, DASK (zorunlu deprem sigortası), mirasçılık belgesi, mirası bırakan kişinin ilgili vergi dairesinden alınacak veraset ve intikal vergisini ödediğine dair belge gösterilerek, devir işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.