İmar planı nedir konusu birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. İmar yapılacak olan arazinin detaylı bilgilerini içeren haritalara imar planı denir. İmar planları;

 •  Mekânsal strateji planı
 •  Çevre düzeni planı
 •  Nazım imar planı
 •  Uygulama imar planı
 •  Revizyon imar planı
 •  Parselasyon planı
 •  İlave imar planı
 •  Mevzi imar planı gibi çeşitlere ayrılır.

İmar planı çeşitleri nedir dendiğinde 4 ana ve 4 bağlantılı olmak üzere 8 farklı plandan bahsetmek gerekir.

İmar Planlarını Belediyeler Yapar

1/ 250.000 ila 1/ 500.000 ya da daha büyük ölçekli haritalar üzerinde mekansal strateji planları yapılır. Çevre imar planları 1/ 50.000 – 1/ 100.000 ölçeklidir ve en az bir ili kapsar. Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan 1/ 50.000 – 1/ 25.000 ölçekli yapılanlar ise nazım imar planlarıdır. Nazım imar planı aynı zamanda kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösterir. İlçe belediyesi tarafından yapılan ve Büyükşehir Meclisinin onayına gönderilen 1/1000 ölçekli plan ise uygulama imar planıdır. Aynı zamanda inşaat yapılabilecek son hale gelen planlardır. Arsa seçerken insanların imar durumuna baktığı alan uygulama imar planlarıdır çünkü arsa üzerinde inşa edileceğini gösterir. Mevzi imar planı ise mevcut planları yerleşik nüfusa yetersiz kalması durumunda ya da yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gerektiğinde yapılır.

Nüfusu 10 Binden Fazla Olan Yerlerde Yapılır

Yürürlükteki her tür ve ölçekteki sınırlar dışında kalan ve plan ile bütünleşmeyen, teknik altyapı ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayan haritalar mevzi imar planıdır. Mevcut planların yenilenmesini ise revizyon imar planı adı verilir. Uygulama imar planına göre yapılan belediye ve mücavir alan içinde ilgili Belediye Encümeninin dışında İl İdare Kurulu tarafından onaylanan plana parselasyon planı denir. İmar planlarını ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğinde uyumlu olarak hazırlanan ve bütünlük sağlayan plana ise ilave imar planı adı verilir. Nüfusu 10 binden fazla olan her yerde mutlaka imar planı yapılması gerekir. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde imar planını yapılmayacağına belediye tarafından karar verilir. Uygulama imar planı içerisinde arsa üzerine yapılması gereken kısımlar şunlardır;

 •  Sosyal Tesis alanı
 •  İbadet yeri
 •  Mezarlık alanı
 •  Sosyal ve kültürel tesis alanıdır.

15 Gün İçinde Kesinleştirilir

Yapılan tüm imar planları belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Onay aşamasından sonra bir ay askıda kalarak ilan edilen imar planları belediye başkanı tarafından 15 gün içinde kesinleştirilir. İmar planları ilgili idare tarafından yapıldığı gibi aynı zamanda iade etmek suretiyle yetki verilen firmalar tarafından da gerçekleştirilir. İmar planı arazilerin alınan kararlara uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Kararlar üstten alta doğru birbirini bağlar, yasaların hiyerarşisine kaynaklı olarak üste alınan kararlar altta alınacak kararlara temel oluşturur. İmar planı nasıl sorgulanır sorusunun cevabını Birtep danışmanlarından almak söz konusudur.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.